Bel ons

Vernieuwde Arbowet

Maak uw keuze:

Vernieuwde Arbowet 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd. Met deze vernieuwing wil de regering werknemers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid, meer aandacht creeeren voor preventie én de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts verbeteren. Als werkgever bent u verplicht om minimaal een basiscontract af met een arbodienst waarin een aantal zaken rondom arbodienstverlening zijn vastgelegd. De inspectie SZW heeft de mogelijkheid om sancties op te legen als het arbocontract niet aan de juiste voorwaarden voldoet. Het doel van de nieuwe wetgeving is dat er een aantal basiszaken rondom arbodienstverlening in ieder geval is opgenomen. In uw contract moeten volgens de aangepaste wet de volgende zaken zijn geregeld:

1.Preventief spreekuur

Iedere werknemer heeft, ook zonder ziekmelding, direct toegang tot de bedrijfsarts via een open spreekuur, ookwel het preventief spreekuur. De Arbowet geeft werknemers het recht om de bedrijfsarts op eigen initiatief te bezoeken. Toestemming van de werkgever is niet nodig om gebruik te maken van het preventief spreekuur van de bedrijfsarts. De werknemer is zelfs niet verplicht om dit bezoek te melden. Het doel is om klachten over de gezondheid op het werk eerder onder de aandacht te brengen van de bedrijfsarts en zo daadwerkelijke uitval van uw personeel te voorkomen.

2.Second opinion

Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Een werknemer die het niet eens is met de diagnose van de bedrijfsarts, mag een second opinion aanvragen. De bedrijfsarts is verplicht om hieraan mee te werken. Deze second opinion moet komen van een andere bedrijfsarts die niet werkzaam is bij de organisatie waar de eigen bedrijfsarts werkt. De kosten zijn voor rekening van de werkgever. De terugkoppeling op de second opinion verloopt via de werknemer en de eerste bedrijfsarts en niet via de werkgever. De second opinion moet door de overheid nog nader worden uitgewerkt in een Arboregeling. Daar zijn nog geen definitieve kaders duidelijk. Het proces over de aanvraag van een second opinion wordt momenteel nog verder uitgewerkt door ProfCare. Meer informatie volgt zodra deze bekend is.

3.Werkplekbezoek

De bedrijfsarts moet de ruimte hebben om iedere werkplek te bezoeken. De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer, om een duidelijker beeld te krijgen van gezondheidsrisico’s op het werk. De bedrijfsarts kan u met deze informatie beter adviseren over aanpassingen van werkprocessen die de gezondheid op het werk stimuleren, risico’s verminderen en zo uitval voorkomen. De bedrijfsarts mag ook een andere deskundige (bijvoorbeeld een veiligheidsdeskundige, arbeid- en organisatieadviseur of arbeidshygiënist) vragen het werkplek- bezoek uit te voeren.

4.Overleg met Medezeggenschapsraad en/of kerndeskundigen

Bedrijfsartsen mogen overleggen met personeelsvertegenwoordigers. Dat kunnen leden zijn van de ondernemingsraad. Uiteindelijk is het doel om adequate bedrijfsgezondheidszorg te kunnen leveren door nauwer betrokken te raken bij het beleid over gezondheid in de onderneming.

5.Preventiemedewerker

De nieuwe Arbowet geeft een grotere rol aan preventiemedewerkers. Zij krijgen als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de ondernemingsraad, gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid. Tot nu toe hadden preventiemedewerkers alleen een wettelijke taak bij het opstellen en uitvoeren van de verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het doorvoeren van verbetermaatregelen. Onder de nieuwe Arbowet krijgt de ondernemingsraad instemmingsrecht over wie de rol van preventiemedewerker krijgt en wat de positie is van deze persoon in de organisatie. Het takenpakket van de preventiemedewerker was onderwerp van instemmingsrecht in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

6.Onafhankelijke klachtenregeling

Werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling moeten gebruik kunnen maken van een onafhankelijke klachtenregeling. De klachtenprocedure van Zorg van de Zaak vindt u terug op onze website en maakt inzichtelijk hoe klachten worden ontvangen, onderzocht en beoordeeld.

7.Meldingsplicht beroepsziekten

De bedrijfsarts heeft een meldingsplicht voor beroepsziekten. In het nieuwe basiscontract staat duidelijk aangegeven dat bedrijfsartsen zich toeleggen op het voorkomen van beroepsziekten. In niet alle contracten stond deze verplichting duidelijk omschreven. Helder is nu dat het signaleren en melden van beroepsziekten valt onder het professioneel handelen van iedere bedrijfsarts. Het signaleren van een beroepsziekte is de eerste stap op weg naar het voorkomen van het ontstaan van die beroepsziekte in de toekomst.

8.Risico-inventarisatie en Evaluatie

De RI&E komt veel prominenter op de agenda. In het kader van meer aandacht voor preventie en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers, moet het in kaart hebben en brengen van de risico’s op de werkplek van de medewerkers meer aandacht krijgen. Na inventarisatie van de risico’s volgt immers een plan van aanpak om de invloed van deze risico’s op de gezondheid van werknemers te inventariseren. Het is goed om een RI&E elke 4 jaar een update te geven. Vergeet daarbij ook niet de registratie van arbeidsongevallen en de preventieve aanpak daarvan.

ProfCare B.V.

Bezoek ons in Heerlen

Burg. de Hesselleplein 31 6411CH Heerlen

Voor al uw vragen

info@profcare.nl

Algemeen

Kvk: 14085760

Direct naar
Algemeen